دانلود تحقیق شكستن مولكولها در كاتاليست سيال (Fluid Catalytic Cracking)

فرآيند شكستن مولكولها در كاتاليست سيال (Fluid Catalytic Cracking) روشي است براي تبديل ئيدروكربنهاي نفتي نسبتاً سنگين به محصولات سبكتر وبا ارزش تر (عمدتاً بنزين با اكتان بالا ) اين عمل بوسيله برخورد ئيدروكربنهاي سنگين با كاتاليست داغي كه به شكل پودر م|610082|modlib
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل دانلود تحقیق شكستن مولكولها در كاتاليست سيال (Fluid Catalytic Cracking) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرآيند شكستن مولكولها در كاتاليست سيال (Fluid Catalytic Cracking) روشي است براي تبديل ئيدروكربنهاي نفتي نسبتاً سنگين به محصولات سبكتر وبا ارزش تر (عمدتاً بنزين با اكتان بالا ) اين عمل بوسيله برخورد ئيدروكربنهاي سنگين با كاتاليست داغي كه به شكل پودر مي باشد در شرايط خاصي از دما وفشار و در مدت زمان معيني انجام مي گيرد استفاده كردن از كاتاليست باعث مي شود كه واكنشهاي شكست مولكولي در فشار پائين انجام پذيرد ومحصولاتي با كيفيت بالاتر بدست آيد. كاتاليست مورد استفاده پودر دانه دانه ونسبتاً ريزي از سيليكا ، آلومينا (Sio2-Al2o3) كه يك تركيب صنعتي است مي باشد .تركيبات اصلي كاتاليست همان Sio2وAl2o3 مي باشند وبطور سنتزي (مصنوعي ) ساخته مي شود .كاتاليست فوق بصورت طبيعي نيز يافت ميشود كه كيفيت كمتري نسبت به كاتاليست مصنوعي دارد . به علت كوچك وريز بودن ذرات كاتاليست داراي دو خاصيت در مكانيك فرآيند واحد Fccu بسيار اهميت دارند اين دو خاصيت عبارتند از :

چگالي واندازه ذرات

كاتاليست مصرفي (كاتاليستي كه از دود كش بوسيله جريان گازهاي سوخته ومواد نفتي خارج مي شود.) افزايش يابد .

فعاليت activity

عبارت فعاليت activity يعني توانايي نسبي كاتاليست براي تبديل ئيدروكربنهاي نفتي سنگين به ئيدروكربن هاي نفتي سنگين به ئيدروكربن هاي سبك وبا ارزش تحت شرايط معين (دما – فشار – زمان ) فعاليت كاتاليست به مرور بر اثر استفاده از آن كم مي شود . كاهش فعاليت در ابتداي شروع بكار اوليه سرعت بيشتري دارد ولي بعداًكمتر مي شود با افزودن كاتاليست تازه به سيستم
( دراحياءكننده ) كاهش فعاليت كاتاليست مورد استفاده در سيستتم (راكتور – احياء كننده ) جبران شده وپس ازمدتي بحالت تعادل مي رسد . اگر فعاليت تعادلي كاتاليست خيلي كم باشد بايستي با افزايش كاتاليست نو وتخليه مقداري از كاتاليست مصرف شده (كاتاليست موجود در سيستم راكتور واحياء كننده )يا Spent Catalyst فعاليت كاتاليست موجود در سيستم را افزايش داد . مقدار معيني از غير فعال شدن كاتاليست عادي واجتناب ناپذير است . اثر فعاليت كاتاليست در شكستن مولكول ها وعوامل مؤثر در فعاليت كاتاليست درفصل هاي بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت .

فهرست مندرجات:

شرح كلي : 3

چگالي واندازه ذرات 4

فعاليت activity 5

مقدار كربن بر روي كاتاليست Carbon Content 6

تبديل (Conversion) 6

شرح كلي واحد FCCu General Description Fccu 7

سيستم پيش گرم كننده خوراك FEED PRE HEATER SYSTEM. 8

راكتور REACTOR 9

تزريق خوراك به راكتور REACTOR FEED INJECTION TO 9

منطقه واكنش Reaction zone 10

بازيابي كننده كاتاليست در راكتور Reactor catalyst Recovery 11

عريان كننده كاتاليست مصرف شده spent catalyst strst stripper 12

E-لوله ايستاده كاتاليست مصرف شده شيرهاي لغزنده آن: 14

احياء كننده كاتاليست Regenerator Section 15

دمنده هوا AIR BLOWER 15

سيل كردن (مهروموم كردن ) توربين Sealing of Turbine 16

سيستم روغنكاري Lubrication System 17

گرم كننده هوا Air perheater 17

پاشنده هاي آب Water sprays 21

سيستم مشعل نفتي Torch oil system 23

لوله هاي ايستاده وشيرهاي لغزنده كاتاليست احياء شده : 23

بخش تفكيك (محصولات راكتور) Fractionator section : 25

شرح كلي : 25

سيستم ته مانده برج System: Slurry 26

ته نشين كننده دور = Dorr settier 27

سيستم گازوئيل سنگين Heavy cyclc oil system 28

سيستم برگشتي مياني Intermediate Reflux system ‌.................... 29

سيستم گازوئيل سبك : 29

سيستم برگشتي گردشي بالاي برج: 30

سيستم چگالنده بالا سري Overhead Condensing System 30

دستگاه هاي كمكي Auxiliary Equipment 31

كوره گرم كننده خوراك Feed preheater Furnance 32

سيستم هيدروليك: Hydraulic oil System 32

خشك كننده هاي هوا Air Driers 33

جدا كننده هاي اصلي آب و مواد نفتي A.P.I Seperator 34

عمليات دوره اي (ROUtine Operation ) 35

تخليه كاتاليست 0.06Cataiyst Withdrowal 38

نمونه گيري براي آزمايش 0.07Taking test Sample 39

پاك كردن صافي هاي شيرهاي لغزنده : Cleaning Slide Valve Strainers 40

روش تزريق Injection Procsdure 42

سيستم اسپري (پاشنده ها) 0.10Spray sustem 42

مخزن جدا كننده مايعات از گاز 0.12 Fuel gas Catch-Pot 43

حوض خنك كننده : 0.14 Cooler Bax 44

عوض كردن كنترل شير هاي لغزنده changing slida valves 50

كنترل كننده دماي راكتور reactor temperature controller (trc-5) 51

عوض كردن شير هاي لغزنده : CHENGING SLIDE VALVES 52

شامل 57 صفحه فایل WORD قابل ویرایش